78802متر‌مربع

زیربنای ساخته‌شده

151898متر‌مربع

زیربنای درحال ساخت

579واحد

تحویل شده

233واحد

درحال ساخت

20000میلیارد‌

حجم سرمایه‌گذاری

14عدد

پروژه‌های جاری

13عدد

پروژه‌های اتمام‌یافته