151898متر‌

زیربنای درحال ساخت

78802متر‌

زیربنای ساخته‌شده

1110واحد

درحال ساخت

579واحد

تحویل شده

20000میلیارد‌

حجم سرمایه‌گذاری

11عدد

پروژه‌های جاری

18عدد

پروژه‌های اتمام‌یافته